Διαδικασία κατάταξης πτυχιούχων στο Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων, οι αιτήσεις ενδιαφερομένων πτυχιούχων για κατάταξη στο Τμήμα σύμφωνα με τις μέχρι σήμερα διατάξεις του Νόμου κατατίθενται στη γραμματεία από 1-15/11/2019 για το ακ. έτος 2019-2020.


ΘΕΜΑ 1Ο: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ  ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2019-2020

H Συνέλευση του Tμήματος αφού έλαβε υπόψη:

1.Το Ν. 3404/2005 άρθρο 15.

2.Την αριθμ. Φ1/192329/Β3 Υ.Α. (ΦΕΚ 3185 τ. Β’ 16-12-2013).

3.Το  Ν. 4485/2017 άρθρο 74 παρ. 3.

Αποφασίζει ομόφωνα

α)  Το  ποσοστό  κατατάξεων κατά το  ακαδημαϊκό  έτος 2019- 2020  είναι 12% επί του αριθμού των εισακτέων στο τμήμα.

β)  Ο τρόπος κατάταξης των πτυχιούχων στο τμήμα Διοίκησης  Επιχειρήσεων για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020  θα γίνει μετά την συμμετοχή των υποψηφίων σε γραπτές εξετάσεις στα παρακάτω μαθήματα  με την αντίστοιχη ύλη, ως εξής:

  1. Γενικά Μαθηματικά
  2. i. Γραμμική άλγεβρα

Πίνακες: Είδη – Ιδιότητες – Πράξεις.

Ορίζουσες: Ιδιότητες.

Συστήματα: Γραμμικά (ν x μ).

  1. Ανάλυση

Συναρτήσεις μιας μεταβλητής.

Όριο συνάρτησης του Χ-> Χo.

Συνέχεια συνάρτησης.

Παράγωγος συνάρτησης.

Μελέτη συνάρτησης.

  1. Προγραμματισμός Υπολογιστών

Η γλώσσα προγραμματισμού C++. Ανάπτυξη, κατανόηση και έλεγχος πηγαίου κώδικα.

Μεταβλητές: Τύποι, εμβέλεια, εκχώρηση τιμής, δέσμευση μνήμης, διεύθυνση μνήμης, δείκτες.

Τελεστές: Αριθμητικοί, λογικοί, σύγκρισης.

Εντολές ελέγχου και επανάληψης.

Πίνακες: Ορισμός, αρχικοποίηση, σάρωση, αναζήτηση στοιχείων, αντιγραφή πινάκων.

Συναρτήσεις: Κλήση, μεταβίβαση τιμών, επιστροφή τιμής, υπερφόρτωση, αναδρομή, μεταβίβαση πινάκων, συναρτήσεις βιβλιοθήκης.

Αντικειμενοστρέφεια: Τάξεις (Classes), Αντικείμενα (Objects), Μέλη (Ιδιότητες και Συναρτήσεις Μέλη), Δομητές (Constructors), Υπερφόρτωση Τελεστών, Κληρονομικότητα (Inheritance) & άλλες Ιεραρχίες (Aggregation).

Διαχείριση Αρχείων (Files).

Διαχείριση Συμβολοσειρών (Strings).

  1. Αρχές Διοίκησης Επιχειρήσεων

Ορισμός του Μάνατζμεντ και οι βασικές λειτουργίες του

Ιστορικές Προσεγγίσεις του Μάνατζμεντ

Το περιβάλλον του Μάνατζμεντ

Ηθική συμπεριφορά στους σύγχρονους οργανισμούς και εταιρική κοινωνική ευθύνη

Ηγεσία και παρακίνηση

Τα παραπάνω μαθήματα δεν αντιστοιχούν σε μαθήματα του Προγράμματος σπουδών του Tμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων.

Το εξάμηνο κατάταξης των πτυχιούχων στο Tμήμα ορίζεται από τη Γενική Συνέλευση της Σχολής και δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερο του 5ου εξαμήνου.

γ) Ορίζει τα μέλη της επιτροπής κατατακτηρίων εξετάσεων ως εξής:

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΜΑΔΥΤΙΝΟ ΔΗΜΗΤΡΙΟ

ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗ ΕΥΣΤΑΘΙΟ

ΓΕΡΟΝΤΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΘΕΡΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΜΑΡΔΥΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΓΚΟΥΜΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ

ΚΟΣΜΙΔΗΣ ΚΟΣΜΑΣ

Β) Ορίζει βαθμολογητές και αναβαθμολογητές στα αντίστοιχα εξεταζόμενα μαθήματα ως εξής:

ΓΕΝΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΤΕΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ

ΓΕΡΟΝΤΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΑΝΑΒΑΘΜΟΛΟΓΗΤΗΣ

ΦΛΩΡΟΥ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΤΗΤΕΣ

ΜΑΔΥΤΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΧΑΤΖΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΑΝΑΒΑΘΜΟΛΟΓΗΤΗΣ

ΜΑΡΔΥΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΑΡΧΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΤΕΣ

ΚΑΜΕΝΙΔΟΥ ΕΙΡΗΝΗ

ΘΕΡΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΑΝΑΘΑΘΜΟΛΟΓΗΤΗΣ

ΜΑΔΥΤΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ