Στόχοι και επιδιώξεις


Oι κύριες κατευθύνσεις ανάπτυξης του Τ.Ε.Ι. Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (ΑΜΘ) στη διάρκεια της επόμενης δεκαετίας 2014-2024 στοχεύουν στην ολοκλήρωση των διαδικασιών της ανωτατοποίησης του Ιδρύματος στα πρότυπα των Ευρωπαϊκών χωρών και επικεντρώνονται στα εξής:

Α. Ανάπτυξη εκπαιδευτικών και ερευνητικών δραστηριοτήτων.

Ως προς αυτήν την κατεύθυνση τίθενται οι ακόλουθοι κύριοι στόχοι:

α1.Η ολοκλήρωση αναμόρφωσης και εκσυγχρονισμού των προγραμμάτων σπουδών ορισμένων υπολειπόμενων τμημάτων.

α2. Ο εκσυγχρονισμός και η βελτίωση των εκπαιδευτικών υποδομών και διαδικασιών.

α3. Ίδρυση πέντε (5) νέων τμημάτων – Κατασκευή νέων εγκαταστάσεων.

α4. Η εφαρμογή διαδικασιών διασφάλισης της ποιότητας εκπαίδευσης των Τμημάτων και των διαδικασιών όλων των Διοικητικών, Οικονομικών και Τεχνικών Διευθύνσεων και τμημάτων του ΤΕΙ.

α5. Η ενίσχυση της έρευνας (βασικής, εφαρμοσμένης, τεχνολογικής και εκπαιδευτικής).

α6. Η δημιουργία τριών (3) τουλάχιστο προγραμμάτων μεταπτυχιακών σπουδών (ΜΠΣ), ένα, κατ’ ελάχιστο, για κάθε Σχολή (ΣΔΟ, ΣΤΕΦ, και ΣΤΕΓ).

α7. Η ενίσχυση δι-ιδρυματικών, διευρωπαϊκών και διεθνών σχέσεων.

α8. Ενθάρρυνση και προώθηση της επιχειρηματικής δράσης και των καινοτομιών.

Β. Μέριμνα για το ανθρώπινο δυναμικό.

Ως προς αυτήν την κατεύθυνση τίθενται οι ακόλουθοι κύριοι στόχοι:

β1. Η κοινή προσπάθεια έκδοσης προεδρικών διαταγμάτων για τα επαγγελματικά δικαιώματα των αποφοίτων των Τ.Ε.Ι.

β2. Η στελέχωση του Ιδρύματος με επαρκές και αξιόλογο επιστημονικό εκπαιδευτικό και διοικητικό προσωπικό.

β3. Αναβάθμιση της παρεχόμενης εκπαίδευσης, εκσυγχρονισμό διδασκαλίας, βελτίωση ανθρώπινου δυναμικού..

β4. Αποτελεσματικότερη σύνδεση της παρεχομένης εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας και προώθηση της απασχολησιμότητας σπουδαστών/αποφοίτων

Γ. Η συνεισφορά στην κοινωνική πρόοδο και την οικονομική ανάπτυξη σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο.

Ως προς αυτήν την κατεύθυνση τίθενται οι ακόλουθοι κύριοι στόχοι:

γ1. Διεύρυνση των συνεργασιών με παραγωγικούς φορείς, μεταφορά και διάχυση τεχνογνωσίας/ τεχνολογίας, παροχή υπηρεσιών, δια βίου εκπαίδευση.

γ2. Η ενίσχυση του εκπαιδευτικού – πολιτιστικού ρόλου της κεντρικής βιβλιοθήκης του Ιδρύματος (Συγγράμματα – συνέδρια – εκδόσεις – πολιτιστικές εκδηλώσεις).

γ3. Η διενέργεια εκπαιδευτικών, ενημερωτικών, εορταστικών, πολιτιστικών και αθλητικών εκδηλώσεων

Το Tμήμα Διοίκησης Eπιχειρήσεων του ΤΕΙ ΑΜΘ διαμορφώνει τις δικές του θεμελιώδης αξίες και τον βασικό σκοπό ύπαρξής του, καθώς επίσης και την μελλοντική του αποστολή και τα στάδια (στόχους) επίτευξής της για τα επόμενα δέκα έτη (μέχρι το 2024):

ΘΕΜΕΛΙΩΔΗΣ ΑΞΙΕΣ (Core Values):

-Βαθύς σεβασμός στους φοιτητές μας.

-Αφοσίωση στην προσφερόμενη ποιότητα της εκπαίδευσης και όλων των υπολοίπων υπηρεσιών από όλο το εκπαιδευτικό, τεχνικό, και διοικητικό προσωπικό του τμήματος.

-Υπάρχουμε και λειτουργούμε για την προώθηση της ανάπτυξης και την συνεχή βελτίωση του μορφωτικού και βιοτικού επιπέδου της περιοχής μας, της χώρας μας, καθώς και όλης της ανθρωπότητας, βασιζόμενοι σε ηθικές και πανανθρώπινες αξίες που στόχο έχουν τον άνθρωπο χωρίς διακρίσεις φύλλου, κοινωνικής τάξης, ιδεολογίας, φυλής, και χρώματος.

-Συνεχή δέσμευση για υπευθυνότητα προς την κοινωνία.

ΚΥΡΙΑΡΧΟΣ ΣΚΟΠΟΣ (Core Purpose): :

Η συστηματική και συνεχής προσπάθεια ανανέωσης όλων των επιπέδων γνώσης και η εισαγωγή των πλέον πρόσφατων εκπαιδευτικών και ερευνητικών μεθόδων, τεχνικών, και διαδικασιών, με επίκεντρο τη δημιουργικότητα, τη καινοτομία και τη πρωτοπορία, και την εφαρμογή τους στις επιχειρήσεις και οργανισμούς του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα. .

ΑΠΟΣΤΟΛΗ (Mission):

Οι τεράστιες αλλαγές που συντελούνται την στιγμή αυτή στο εξωτερικό τεχνολογικό και οικονομικό περιβάλλον δημιουργούν μεγάλες ευκαιρίες για οποιονδήποτε έχει γνώσεις, όραμα, πείρα, και τις αναγκαίες υποδομές για να τις εκμεταλλευτεί. Οι νέες τεχνολογίες εμφανίζονται και διαφοροποιούνται µε ταχύτατους ρυθμούς και κάνουν πια εμφανές ότι µόνο αυτοί που έχουν εμποτιστεί από την ιδέα της συνεχούς βελτίωσης, συγκεντρώνουν πιθανότητες επιβίωσης και παραγωγής σημαντικού έργου. Η εποχή αυτή θα αποφανθεί για το ποιός θα είναι ικανός να συνεχίσει το έργο του αποτελεσματικά και τα επόμενα χρόνια και ποιός θα ξεπεραστεί από την ίδια του την αδυναμία ώστε να φανεί διορατικός και καινοτόμος. H αποστολή, επομένως, του τμήματος για την επόμενη δεκαετία διαμορφώνεται ως ακολούθως:
Η ανάπτυξη του τμήματος στα πρότυπα των καλύτερων ιδρυμάτων ανώτατης εκπαίδευσης των αναπτυγμένων Ευρωπαϊκών χωρών, έχοντας τους καλύτερους δείκτες μέτρησης της συνολικής επίδοσης από όλα τα ΤΕΙ της χώρας μας.

ΣΤΑΔΙΑ-ΣΤΟΧΟΙ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ:

 1. Την συνεχή ανανέωση του προγράμματος σπουδών με καινοτόμα γνωστικά αντικείμενα και τον εμπλουτισμό της ύλης των υπαρχόντων με τα νέα αποτελέσματα-συμπεράσματα που προέρχονται από την πιο πρόσφατη βασική και εφαρμοσμένη έρευνα σε διεθνές επίπεδο
 2. Την παροχή στους φοιτητές ικανής μόρφωσης στην οργάνωση και διοίκηση επιχειρήσεων και οργανισμών που να τους προάγει σε επίπεδο όπου θα μπορούν να καταλάβουν, να αφομοιώσουν και να προωθήσουν σύγχρονες επιστημονικές και τεχνολογικές μεθόδους και τεχνικές σε κάθε είδος επιχείρησης του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα τόσο στο λειτουργικό όσο και στο στρατηγικό επίπεδο.
 3. Την συνεχή επιμόρφωση των αποφοίτων του τμήματος, και όχι μόνον, σε σύγχρονες τεχνολογικές κατακτήσεις μέσω σεμιναρίων και προγραμμάτων δια βίου μάθησης και εξ’ αποστάσεως (distance learning).
 4. Την δημιουργία ερευνητικής στρατηγικής στα πλαίσια και τα γνωστικά αντικείμενα που έχει ανάγκη η ευρύτερη περιοχή μας και απαιτούν κάθε φορά οι διαμορφούμενες συνθήκες του εξωτερικού περιβάλλοντος του τμήματος και του ΤΕΙ ΑΜΘ.
 5. Την ενδυνάμωση της εξωστρέφειας μέσω της ενίσχυσης των δι-ιδρυματικών, διευρωπαϊκών και διεθνών σχέσεων για εκπαιδευτικούς (στα πλαίσια του ERASMUS με ανταλλαγές φοιτητών και καθηγητών, συνεργασία για κοινά ΜΠΣ, κλπ), αλλά και ερευνητικούς σκοπούς.
 6. Την εφαρμογή διαδικασιών διασφάλισης της ποιότητας εκπαίδευσης στα προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών του τμήματος και ένταξή τους, όπως και το προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών, στη διαδικασία διασφάλισης ποιότητας και αξιολόγησης του τμήματος από την ΑΔΙΠ.
 7. Την δημιουργία, στη ΣΔΟ, κέντρου επιμόρφωσης του επιστημονικού προσωπικού σε νέες μεθόδους, τεχνικές, διαδικασίες, και γνωστικά αντικείμενα.
 8. Την δημιουργία, στη ΣΔΟ, ερευνητικού κέντρου, σε συνεργασία με φορείς της περιοχής μας και του εξωτερικού, που θα ασχολείται με τη βασική και εφαρμοσμένη έρευνα σε αντικείμενα που καλύπτουν τα δύο τμήματα της ΣΔΟ. Συγχρόνως, μέσω του ερευνητικού κέντρου, το τμήμα θα αναλάβει το ρόλο επιστημονικού και τεχνολογικού συμβούλου προς τη βιομηχανία βοηθώντας τις επιχειρήσεις να καινοτομήσουν και να καταστούν «βέλτιστης κλάσης» μέσω της εισαγωγής νέων μεθόδων, συστημάτων και διεργασιών στο λειτουργικό και στρατηγικό επίπεδο που οδηγούν στην αποτελεσματικότερη δημιουργία, διαχείριση και μεταφορά γνώσης σε νέες οικονομικές δραστηριότητες.

Το περιεχόμενο σπουδών του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων (τρείς κατευθύνσεις: Διοίκηση Επιχειρήσεων, Μάρκετινγκ και Διοίκησης Πληροφοριακών Συστημάτων) καλύπτει το γνωστικό αντικείμενο της Διοικητικής Επιστήμης, με εξειδίκευση εφαρμογής στις επιχειρήσεις γενικά, τόσο στον ιδιωτικό όσο και στο δημόσιο τομέα. Με την ολοκλήρωση των σπουδών του, ο απόφοιτος του Τμήματος ανακηρύσσεται «Πτυχιούχος Διοίκησης Επιχειρήσεων», διαθέτει δε τις απαραίτητες επιστημονικές και τεχνολογικές γνώσεις και δεξιότητες ώστε να μπορεί να δραστηριοποιηθεί επαγγελματικά σε όλους τους τομείς του γνωστικού αντικειμένου του Τμήματος, είτε ως στέλεχος επιχειρήσεων, οργανισμών και υπηρεσιών του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα, είτε ως αυτοαπασχολούμενος.

Ειδικότερα ο πτυχιούχος Διοίκησης Επιχειρήσεων:

 1. Εφαρμόζει σύγχρονες επιστημονικές και τεχνολογικές μεθόδους, καθώς και διοικητικές πρακτικές στην οργάνωση και διοίκηση των επιχειρήσεων του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα, τόσο στο λειτουργικό τους επίπεδο (operational level) όσο και στο στρατηγικό τους επίπεδο (strategic level).
 2. Εφαρμόζει σύγχρονες επιστημονικές και τεχνολογικές μεθόδους στην ίδρυση και αρχική λειτουργία των επιχειρήσεων του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα.
 3. Ασχολείται με την έρευνα, την ανάπτυξη και την οικονομία των επιχειρήσεων του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα.
 4. Ασχολείται με την έρευνα και ανάπτυξη πληροφοριακών συστημάτων διοίκησης σε όλες τις επιχειρήσεις.
 5. Εκπονεί μελέτες του εσωτερικού και εξωτερικού περιβάλλοντος των επιχειρήσεων, που οδηγούν στον στρατηγικό και λειτουργικό προγραμματισμό και έλεγχό τους, ως επίσης και στην διαμόρφωση επιχειρησιακών σχεδίων.
 6. Εκπονεί μελέτες αξιολόγησης επενδύσεων των επιχειρήσεων και βιωσιμότητας των επιχειρήσεων, είτε αφορούν υπαγωγή των επιχειρήσεων σε συγκεκριμένους επενδυτικούς νόμους, είτε αφορούν μόνο την επιχείρηση για την λήψη επενδυτικών στρατηγικών αποφάσεων.
 7. Έχει την ικανότητα συλλογικής εργασίας σε όλα τα επίπεδα, καθώς επίσης και συνεργασίας με εξωτερικούς παράγοντες, είτε του δημοσίου, είτε του ιδιωτικού τομέα.

Είναι γνώστης των σύγχρονων εφαρμογών των Η/Y στη Διοίκηση Επιχειρήσεων και στα Πληροφριακά Συστήματα Διοίκησης