Διοικητικό Προσωπικό


Προϊσταμένη Γραμματείας: Βεργοπούλου Όλγα

Γραμματεία: Κυριακίδου Χριστίνα

Τηλέφωνα: 2510-462190, 2510-462310

Fax: 2510-462188

e-mail: basec@teiemt.gr