Επαγγελματικό Καθεστώς


Σύμφωνα με τα δημοσιευμένα επαγγελματικά δικαιώματα (ΦΕΚ 218 / 5 Οκτωβρίου 1989, σελ. 4585)

  1. Οι πτυχιούχοι του τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων με βάση τις εξειδικευμένες επιστημονικές και τεχνικές γνώσεις τους, ασχολούνται είτε σε συνεργασία με άλλους επιστήμονες, είτε αυτοδύναμα, ως στελέχη επιχειρήσεων διαφόρων δραστηριοτήτων στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα.
  2. Οι πτυχιούχοι έχουν τις παρακάτω αρμοδιότητες :

          -Καθορισμό του επιχειρησιακού χώρου

          -Προγραμματισμό, οργάνωση, καθοδήγηση και έλεγχο των διοικητικών δραστηριοτήτων των επιχειρήσεων

          -Ανάλυση προβλημάτων ανθρώπινης συμπεριφοράς στον επιχειρησιακό χώρο

          -Πρόταση συστημάτων αμοιβής εργασίας και συμμετοχής των εργαζομένων στη λειτουργία και το οικονομικό                        αποτέλεσμα της επιχείρησης σε συνδυασμό με προβλήματα παραγωγικότητας

         -Πρόταση διαδικασιών στελέχωσης της επιχείρησης με ανθρώπινο δυναμικό

         -Ανάλυση πααραγωγικών συστημάτων και διαδικασιών και γενικών θεμάτων διοίκησης παραγωγής

         -Ανάλυση προβλημάτων χρηματοδοτικής Διοίκησης της Επιχείρησης

  1. Οι πτυχιούχοι του τμήματος εξελίσσονται σε όλο το φάσμα της διοικητικής ιεραρχίας της σχετικής με τους τομείς της ειδικότητάς τους
  2. Οι πτυχιούχοι του τμήματος απασχολούνται σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Επίσης μπορούν να απασχοληθούν ως μέλη ερευνητικών ομάδων σε θέματα ειδικότητάς τους

Οι πτυχιούχοι του τμήματος μετά την απόκτηση του πτυχίου τους ασκούν το επάγγελμα, στο πλαίσιο των παραπάνω επαγγελματικών δικαιωμάτων.

  1. Επίσης οι πτυχιούχοι του τμήματος έχουν το δικαίωμα να ασκούν το επάγγελμα του ‘Φοροτέχνη – Λογιστή’ Γ’ Τάξης, και μετά από δύο χρόνια σχετικής προϋπηρεσίας και ειδικές εξετάσεις, του  ‘Φοροτέχνη – Λογιστή’ Β’ Τάξης. Αρμόδιο για την έκδοση αδειών ‘Φοροτέχνη – Λογιστή’ είναι το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος.