Ηλεκτρονικής Εγκληματολογίας & Διαχείρισης Ψηφιακών Δεδομένων


Ερευνητικό Εργαστήριο
Ηλεκτρονικής Εγκληματολογίας & Διαχείρισης Ψηφιακών Δεδομένων

«Ερευνητικό Εργαστήριο Ηλεκτρονικής Εγκληματολογίας & Διαχείρισης Ψηφιακών Δεδομένων» (Digital Forensics and Data Management Research Lab) του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (ΑΜΘ) ιδρύθηκε με την υπ’ αριθμό 464 απόφαση του Προέδρου του ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (ΦΕΚ 836/B’/30.3.2016).

 

1. Στόχος – Αποστολή

Στο πλαίσιο της αποστολής του, προγραμματίζει ερευνητικές και εκπαιδευτικές δράσεις όπως:
• Τη διεξαγωγή βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας είτε αυτοδύναμα είτε σε συνεργασία με άλλους επιστημονικούς φορείς μέσα από τον σχεδιασμό και την υλοποίηση σχετικών ερευνητικών έργων σε εθνικό ή διεθνές επίπεδο.
• Τη συνεργασία κάθε μορφής με κέντρα ερευνών και ακαδημαϊκά ιδρύματα ή άλλους φορείς της ημεδαπής και της αλλοδαπής, εφόσον οι επιστημονικοί στόχοι, συμπίπτουν, συμβαδίζουν και αλληλοσυμπληρώνονται με εκείνους του Εργαστηρίου.
• Την κάλυψη των εκπαιδευτικών και ερευνητικών αναγκών του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων καθώς και άλλων τμημάτων του ΤΕΙ ΑΜΘ, σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο και ειδικότερα σε θέματα που εμπίπτουν στα αντικείμενα δραστηριότητας του Εργαστηρίου.
• Την δημιουργία τεχνολογικής υποδομής για την αρτιότερη διδασκαλία των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών μαθημάτων που είναι σχετικά με τα ερευνητικά αντικείμενα του Εργαστηρίου.
• Την παροχή εκπαιδευτικών υπηρεσιών σε θέματα που εμπίπτουν στα αντικείμενα του Εργαστηρίου.
• Το σχεδιασμό και την υλοποίηση καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών.
• Τη διοργάνωση ή και συμμετοχή σε επιστημονικές ημερίδες, διαλέξεις, σεμινάρια, συνέδρια και σε άλλες επιστημονικές εκδηλώσεις, την πραγματοποίηση επιστημονικών δημοσιεύσεων και εκδόσεων και την πρόσκληση ελλήνων και ξένων αναγνωρισμένων επιστημόνων για ερευνητικούς ή εκπαιδευτικούς σκοπούς.
• Την παροχή υπηρεσιών Δια Βίου Μάθησης αυτοδύναμα ή σε συνεργασία με άλλα εργαστήρια ή εκπαιδευτικούς φορείς.
• Την εξυπηρέτηση των διαφόρων κοινωνικών και εκπαιδευτικών αναγκών και θεμάτων όταν και όποτε ζητείται συγκεκριμένη συνδρομή, σε θέματα με τα οποία ασχολείται το Εργαστήριο.
• Την προώθηση της Έρευνας και της Καινοτομίας μέσω του επιστημονικού του δυναμικού, είτε αυτοδύναμα είτε μέσω συνεργασιών, ανταλλαγής εμπειριών και τεχνογνωσίας, με επιστημονικούς συλλόγους, κοινωνικούς φορείς, οργανισμούς ή υπηρεσίες του δημόσιου τομέα και επιχειρήσεις.
• Την παροχή υπηρεσιών σε θέματα που εμπίπτουν στα αντικείμενα του Εργαστηρίου κατά τα προβλεπόμενα στο ισχύον νομικό πλαίσιο.

 

2. Προσωπικό – Μέλη του Εργαστηρίου

Με τις Αποφάσεις 1/23.2.2017 και 2/29.3.2017 του Διευθυντή η τρέχουσα στελέχωση του Εργαστηρίου έχει ως εξής:
Μέλη Ερευνητικής Ομάδας:
1. Βασίλειος Χατζής, Δρ. Πληροφορικής, Καθηγητής ΤΕΙ ΑΜΘ, Διευθυντής του Εργαστηρίου.
2. Βασίλειος Μαρδύρης, Δρ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Υπολογιστών, Επίκουρος Καθηγητής ΤΕΙ ΑΜΘ.
3. Ιωάννης Γεροντίδης, Δρ. Επιχειρησιακής Έρευνας, MSc Στατιστικής, MSc στα Εφαρμοσμένα Μαθηματικά και την Πληροφορική, Καθηγητής ΤΕΙ ΑΜΘ.
4. Δημήτριος Μαδυτινός, Δρ. Χρηματοοικονομικής, Καθηγητής ΤΕΙ ΑΜΘ.
5. Σταύρος Βαλσαμίδης, Δρ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Υπολογιστών, Επίκουρος Καθηγητής ΤΕΙ ΑΜΘ.
6. Κοσμάς Κοσμίδης, Δρ. Εφαρμοσμένης Πληροφορικής, Καθηγητής Εφαρμογών ΤΕΙ ΑΜΘ.
7. Κωνσταντίνος Τερζίδης, Δρ. Διοίκησης Επιχειρήσεων, Ομότιμος Καθηγητής ΤΕΙ ΑΜΘ.
8. Κωνσταντίνα Στούπα, Δρ Πληροφορικής ΑΠΘ.
9. Φώτιος Παναγιωτόπουλος, ΜΔΕ Διοικητική Επιστήμη και Πληροφοριακά Συστήματα, ΕΔΙΠ ΤΕΙ ΑΜΘ.
10. Χαρίλαος Μίζας, ΜΔΕ Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Υπολογιστών, ΕΤΕΠ ΤΕΙ ΑΜΘ.
11. Λεωνίδας Φραγγίδης, MSc Επιστήμης Υπολογιστών, Υποψήφιος Διδάκτωρ Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης.
12. Σταμάτιος Χατζησταμάτης, ΜΔΕ Διοικητική Επιστήμη και Πληροφοριακά Συστήματα, Υποψήφιος Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Αιγαίου.
13. Κλεάνθης Ξενιτίδης, ΜΔΕ Διοικητική Επιστήμη και Πληροφοριακά Συστήματα.

3. Εξοπλισμός – Υποδομές

Το εργαστήριο διαθέτει σύγχρονο εξοπλισμό τόσο σε ότι αφορά το αντικείμενο της Ηλεκτρονικής Εγκληματολογίας όσο και το ευρύτερο αντικείμενο της Διαχείρισης Ψηφιακών Δεδομένων. Συγκεκριμένα στο χώρο του εργαστηρίου 206 του κτιριακού συγκροτήματος της βιβλιοθήκης, έχει εγκατασταθεί εξοπλισμός (CleanBox: AirClean 600 workstation UV Test Controller) παροχής καθαρού και αποστειρωμένου περιβάλλοντος, απαραίτητος για τις διαδικασίες αντικατάστασης υλικού σε κατεστραμμένα ηλεκτρονικά μέσα αποθήκευσης δεδομένων. Επιπλέον διαθέτει kit αντικατάστασης μερών υλικού μαγνητικών σκληρών δίσκων για την ανάκτηση και επιθεώρηση των δεδομένων με σκοπό τον εντοπισμό αποδεικτικών στοιχείων ηλεκτρονικού εγκλήματος.
Επίσης το εργαστήριο είναι εξοπλισμένο με τρισδιάστατο σαρωτή μεγάλων αντικειμένων (Leica C10) τεχνολογίας laser, υψηλής διακριτικής ικανότητας και μεγάλου βεληνεκούς της τάξης 300 μέτρων. Ο σαρωτής δίνει τη δυνατότητα συλλογής δεδομένων που αφορούν τις διαστάσεις την θέση άλλα και σε μεγάλο βαθμό το υλικό του εξεταζόμενου αντικειμένου χρησιμοποιώντας την ενέργεια του ανακλώμενου σήματος laser. Τα δεδομένα μπορούν να χρησιμοποιηθούν τόσο σε σύγχρονες μεθόδους ηλεκτρονικής εγκληματολογίας όσο και σε μεγάλο εύρος εφαρμογών διαχείρισης ψηφιακών δεδομένων όπως για παράδειγμα τρισδιάστατες ψηφιακές αποτυπώσεις αρχαιολογικών χώρων, κτιριακών εγκαταστάσεων, μεγάλων μηχανών ή οχημάτων.
Ένα πολύ σημαντικό μέρος ενός εργαστηρίου ηλεκτρονικής εγκληματολογίας αποτελεί το λογισμικό το οποίο διαθέτει προκριμένου να εξάγει αποτελέσματα υψηλής ποιότητας και κύρους. Για το λόγο αυτό το εργαστήριο έχει προμηθευτεί το λογισμικό EnCase της εταιρίας Guidance το οποίο θεωρείται το καλύτερο στον κόσμο στον τομέα της εξιχνίασης ηλεκτρονικού εγκλήματος. Εκτός όμως από το EnCase, στο εργαστήριο βρίσκονται εγκατεστημένα και λειτουργούν και άλλα εξειδικευμένα λογισμικά ηλεκτρονικής εγκληματολογίας όπως το FTK, το Autopsy, το CAINE και άλλα, καθώς και λογισμικά ειδικού σκοπού τα οποία αναπτύσσονται από τα μέλη του εργαστηρίου.
Σε ότι αφορά την επεξεργασία ψηφιακών δεδομένων το εργαστήριο έχει προμηθευτεί το λογισμικό Cyclone της εταιρίας Leica, το οποίο είναι ένα από τα ισχυρότερα εργαλεία επεξεργασίας μεγάλου όγκου τρισδιάστατων δεδομένων. Μέσω του λογισμικού υπάρχει η δυνατότητα επικοινωνίας με άλλα λογισμικά που σχετίζονται με την τρισδιάστατη απεικόνιση αντικειμένων όπως το AutoCad, αλλά και της παρουσίασης του παραγόμενου τρισδιάστατου μοντέλου μέσω της υπηρεσίας WWW του διαδικτύου.
Για τις εργασίες ανάλυσης και διασύνδεσης των εξεταζόμενων ηλεκτρονικών συσκευών το εργαστήριο διαθέτει εξοπλισμό μέτρησης και κατασκευής μικρών ηλεκτρονικών κυκλωμάτων που αποτελείται από παλμογράφο γεννήτρια σημάτων, τροφοδοτικό και μικροδιατάξεις απαραίτητες για το σκοπό αυτό.
Για την υποστήριξη του παραπάνω εξοπλισμού και λογισμικού το εργαστήριο έχει εγκατεστημένο ένα τοπικό δίκτυο τεχνολογίας Gigabit Ethernet, 10 υπολογιστών και ενός server. Στον εξοπλισμό περιλαμβάνεται επίσης και ένας δρομολογητής της εταιρίας Cisco (series 2800), ο οποίος δίνει τη δυνατότητα μελέτης των μεθόδων εξιχνίασης ηλεκτρονικού καθώς επίσης χρησιμοποιείται για την ανάλυση και απομόνωση της δικτυακής κίνησης του εργαστηρίου από το ευρύτερο δίκτυο του ΤΕΙ Α.Μ.Θ.
Συνοψίζοντας, το εργαστήριο διαθέτει εξειδικευμένο εξοπλισμό υψηλών προδιαγραφών κατάλληλο για την υλοποίηση των στόχων του εργαστηρίου. Παρακάτω παρουσιάζεται λίστα των σημαντικότερων συσκευών που βρίσκονται εγκατεστημένα στο εργαστήριο.
Υλικό (hardware)
• CleanBox, AirClean 600 workstation UV Test Controller (Airclean Systems)
• 3D-Scanner, Leica C10 (Leica Geosystems)
• Router, Cisco 2800 (Cisco)
• 10 x Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές Intel core duo
• Ηλεκτρονικός Υπολογιστής Intel i7
• Παλμογράφος, Γεννήτρια σημάτων, και Τροφοδοτικό

Δρ Βασίλειος Χατζής
Καθηγητής
Διευθυντής Εργαστηρίου