Καινοτομίας, Δημιουργικότητας και Ανταγωνιστικότητας Επιχειρήσεων και Οργανισμών


Ερευνητικό Εργαστήριο
Καινοτομίας, Δημιουργικότητας και Ανταγωνιστικότητας Επιχειρήσεων και Οργανισμών

Το «Ερευνητικό Εργαστήριο Καινοτομίας, Δημιουργικότητας και Ανταγωνιστικότητας Επιχειρήσεων και Οργανισμών» (Business Innovation, Creativity and Competitiveness (BICC) Research Lab) του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (ΑΜΘ) ιδρύθηκε με την υπ’ αριθμό 464 απόφαση του Προέδρου του ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (ΦΕΚ 836/B’/30.3.2016).

 

Αποστολή – Σκοποί του εργαστηρίου

1.1 Αποστολή

Η ανάπτυξη και προώθηση της έρευνας στο ΤΕΙ ΑΜΘ, η ανάπτυξη της συνεργασίας μεταξύ των μελών ΔΕΠ του Τμήματος με ερευνητικούς και αναπτυξιακούς φορείς στον τομέα της έρευνας, η δημιουργία σταθερών ερευνητικών πυρήνων, η συγκέντρωση εμπειρίας και τεχνογνωσίας στο πλαίσιο ομάδων ερευνητών, η υποβοήθηση της ανάπτυξης του Κέντρου Τεχνολογικής Έρευνας του ΤΕΙ ΑΜΘ, η παρακολούθηση επιστημονικών και τεχνολογικών εξελίξεων, η διάχυση των αποτελεσμάτων στην εκπαιδευτική κοινότητα και η υποστήριξη διαδικασιών αξιολόγησης και ποιοτικής αναβάθμισης της παρεχόμενης εκπαίδευσης.

1.2 Σκοποί

Στο πλαίσιο της αποστολής του, το Εργαστήριο θέτει τους ακόλουθους σκοπούς και προσφέρει τις αντίστοιχες υπηρεσίες:
• Τη διεξαγωγή βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας είτε αυτοδύναμα είτε σε συνεργασία με άλλους επιστημονικούς φορείς μέσα από τον σχεδιασμό και την υλοποίηση σχετικών ερευνητικών έργων σε εθνικό ή διεθνές επίπεδο.
• Τη συνεργασία κάθε μορφής με κέντρα ερευνών και ακαδημαϊκά ιδρύματα ή άλλους φορείς της ημεδαπής και της αλλοδαπής, εφόσον οι επιστημονικοί στόχοι, συμπίπτουν, συμβαδίζουν και αλληλοσυμπληρώνονται με εκείνους του Εργαστηρίου.
• Την κάλυψη των εκπαιδευτικών και ερευνητικών αναγκών του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων καθώς και άλλων τμημάτων του ΤΕΙ ΑΜΘ, σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο και ειδικότερα σε θέματα που εμπίπτουν στα αντικείμενα δραστηριότητας του Εργαστηρίου.
• Τη δημιουργία τεχνολογικής υποδομής για την αρτιότερη διδασκαλία των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών μαθημάτων που είναι σχετικά με τα ερευνητικά αντικείμενα του Εργαστηρίου.
• Την παροχή εκπαιδευτικών υπηρεσιών σε θέματα που εμπίπτουν στα αντικείμενα του Εργαστηρίου.
• Το σχεδιασμό και την υλοποίηση καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών.
• Τη διοργάνωση ή και συμμετοχή σε επιστημονικές ημερίδες, διαλέξεις, σεμινάρια, συνέδρια και σε άλλες επιστημονικές εκδηλώσεις, την πραγματοποίηση επιστημονικών δημοσιεύσεων και εκδόσεων και την πρόσκληση ελλήνων και ξένων αναγνωρισμένων επιστημόνων για ερευνητικούς ή εκπαιδευτικούς σκοπούς.
• Την παροχή υπηρεσιών Δια Βίου Μάθησης αυτοδύναμα ή σε συνεργασία με άλλα εργαστήρια ή εκπαιδευτικούς φορείς.
• Την εξυπηρέτηση των διαφόρων κοινωνικών και εκπαιδευτικών αναγκών και θεμάτων όταν και όποτε ζητείται συγκεκριμένη συνδρομή, σε θέματα με τα οποία ασχολείται το Εργαστήριο.
• Την προώθηση της Έρευνας και της Καινοτομίας μέσω του επιστημονικού του δυναμικού, είτε αυτοδύναμα είτε μέσω συνεργασιών, ανταλλαγής εμπειριών και τεχνογνωσίας, με επιστημονικούς συλλόγους, κοινωνικούς φορείς, οργανισμούς ή υπηρεσίες του δημόσιου τομέα και επιχειρήσεις.
• Την παροχή υπηρεσιών σε θέματα που εμπίπτουν στα αντικείμενα του Εργαστηρίου κατά τα προβλεπόμενα στο ισχύον νομικό πλαίσιο.

2. Ερευνητικά Αντικείμενα

Τα γνωστικά αντικείμενα του Εργαστηρίου περιλαμβάνουν τα εξής πεδία:
1. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, με έμφαση στη Στρατηγική διοίκηση επιχειρήσεων και οργανισμών, την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας, την ίδρυση και διοίκηση νεοφυών επιχειρήσεων, την ανάπτυξη νέων επιχειρηματικών μοντέλων, και την προώθηση της εξωστρέφειας των ελληνικών επιχειρήσεων, καθώς και την υποστήριξη εμπειρικών μελετών σε όλους τους επιμέρους τομείς που εμπίπτουν στο γνωστικό αντικείμενο της οργάνωσης και διοίκησης των επιχειρήσεων και οργανισμών.
2. ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ, με έμφαση στη συμπεριφορά Καταναλωτή, το Διεθνές και παγκόσμιο Μάρκετινγκ, το Μάρκετινγκ καταναλωτικών προϊόντων και λιανεμπορίου, το Μάρκετινγκ υπηρεσιών, το Βιομηχανικό Μάρκετινγκ, το Μάρκετινγκ αγροτικών προϊόντων, το ηλεκτρονικό Μάρκετινγκ, το Μάρκετινγκ Κοινωνικών Δικτύων, τη Διαφήμιση, την Οργάνωση και Διοίκηση πωλήσεων, τη διενέργεια έρευνας αγοράς και δημοσκοπήσεων, καθώς και τη διεξαγωγή ερευνών σε ζητήματα μέτρησης ποιότητας και ικανοποίησης πελατών.
3. ΠΛΗΡΟΦOΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ & ΠΟΣΟΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ, με προτεραιότητα στην εξειδικευμένη έρευνα σε αντικείμενα όπως: Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Πληροφοριακών Συστημάτων Επιχειρήσεων & Οργανισμών, Ηλεκτρονικό Επιχειρείν, Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες, Συστήματα Υποστήριξης Αποφάσεων, Συστήματα Επιχειρηματικής Ευφυΐας, Επιχειρησιακή Έρευνα, Πολυκριτηριακή Ανάλυση Δεδομένων, Στατιστική, Ανάλυση Πολυδιάστατων Δεδομένων, Δημοσκοπήσεις και Έρευνες Αγοράς, Δομές Δεδομένων και Βάσεις Δεδομένων, Ηλεκτρονική Εκπαίδευση, Συστήματα Μαθησιακής Τεχνολογίας, Λήψη Συλλογικών Αποφάσεων.
4. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΗΣΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, με έμφαση στη εφαρμοσμένη έρευνα και την προετοιμασία κλαδικών-περιφερειακών μελετών του πρωτογενούς, δευτερογενούς και τριτογενούς τομέα της οικονομίας, κυρίως στον κλάδο της υγείας, της εκπαίδευσης και της πρόνοιας, αλλά και μελέτες ευρύτερου αναπτυξιακού περιεχομένου, Οικονομικοτεχνικές μελέτες, και μελέτες σκοπιμότητας και υπολογισμού των κοινωνικών επιπτώσεων διαφόρων αποφάσεων-πολιτικών (Social Impact Assessment).
5. ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ, με έμφαση στο περιβάλλον και τον τουρισμό, στην τουριστική οικονομία και τουριστική αγορά, στην αποτελεσματική διοίκηση των τουριστικών επιχειρήσεων, στην αποτελεσματική οργάνωση και διοίκηση φορέων τουρισμού (οργανισμοί, ενώσεις, μη κυβερνητικές οργανώσεις), στην διασυνοριακή συνεργασία για την προώθηση του τουριστικού προϊόντος, στις εναλλακτικές μορφές τουρισμού και της τουριστικής ανάπτυξης στην χώρα μας, στην διαχείριση των πολιτιστικών αγαθών και της πολιτιστικής κληρονομιάς σε συνδυασμό με την τουριστική ανάπτυξη, καθώς και σε μελέτες και εφαρμογές στον τουρισμό σχετικά με τον προσδιορισμό αναγκών κατάρτισης και επιμόρφωσης αλλά και υλοποίησης αντίστοιχων προγραμμάτων, τη χρήση Νέων Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών με στόχο τη συνεχή βελτίωση της λειτουργίας των τουριστικών επιχειρήσεων, στη βελτίωση του εθνικού τουριστικού προϊόντος και τη διαμόρφωση τουριστικής παιδείας στην Ελλάδα, καθώς και τη χρήση της κοινωνικής δικτύωσης στον τουρισμό.
6. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ – ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ CLOUD, με έμφαση στις Τεχνολογίες διαδικτύου, Cloud computing, τεχνολογία λογισμικού και εφαρμογές, σε πληροφοριακές υποδομές, οι οποίες αφορούν τη διδασκαλία γλωσσών προγραμματισμού και τη χρήση τους σε πραγματικές εφαρμογές, σε δικτυακές εφαρμογές, οι οποίες αφορούν την ανάπτυξη λογισμικού και υλικού σε δίκτυα υπολογιστών και τηλεπικοινωνιών, στην ανάλυση και σχεδιασμό πρωτοκόλλων επικοινωνίας, στη σχεδίαση και ανάπτυξη διαδικτυακών εφαρμογών και την ανάπτυξη αλγορίθμων, στην ανάπτυξη εκπαιδευτικού λογισμικού, δημιουργία και υποστήριξη προγραμμάτων για εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση, με σύγχρονες και ασύγχρονες μεθόδους, καθώς και στη δημιουργία πολυμεσικών εφαρμογών, διεπαφών και υπηρεσιών που ενσωματώνουν τεχνικές και αλγορίθμους μηχανικής μάθησης. 7. Το σχεδιασμό και την ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών.
8. Τις στατιστικές έρευνες, τις μεθόδους πρόβλεψης και τις κοινωνικές και επιχειρησιακές έρευνες που σχετίζονται με το αντικείμενο του Εργαστηρίου.

3. Προσωπικό – Μέλη του Εργαστηρίου

Με την Απόφαση 1/23.2.2017 του Διευθυντή η τρέχουσα στελέχωση του Εργαστηρίου έχει ως εξής:
1. Νικόλαος Θερίου, Δρ. Οικονομικού Προγραμματισμού και Επιχειρησιακής Έρευνας, Καθηγητής ΤΕΙ ΑΜΘ, Διευθυντής του Εργαστηρίου.
2. Δημήτριος Μαδυτινός, Δρ. Χρηματοοικονομικής, Καθηγητής ΤΕΙ ΑΜΘ.
3. Ευστάθιος Δημητριάδης, Δρ. Στατιστικής, Καθηγητής ΤΕΙ ΑΜΘ.
4. Ειρήνη Καμενίδου, Δρ. Μάρκετινγκ, Καθηγήτρια ΤΕΙ ΑΜΘ.
5. Δημήτριος Χριστοδούλου, Δρ. Διοίκησης Επιχειρήσεων, Καθηγητής ΤΕΙ ΑΜΘ.
6. Σπύρος Μάμαλης, Δρ. Μάρκετινγκ, Αναπληρωτής Καθηγητής ΤΕΙ ΑΜΘ.
7. Στέφανος Γκούμας, Δρ. Πληροφορικής, Αναπληρωτής Καθηγητής ΤΕΙ ΑΜΘ.
8. Γεώργιος Θερίου, Δρ. Διοίκησης Ανθρώπινων Πόρων, Αναπληρωτής Καθηγητής ΤΕΙ ΑΜΘ.
9. Κοσμάς Κοσμίδης, Δρ. Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής, Επίκουρος Καθηγητής ΤΕΙ ΑΜΘ.
10. Μιχαήλ Πιπιλιαγκόπουλος, ΜΔΕ Οικονομικών Επιστημών, Καθηγητής Εφαρμογών ΤΕΙ ΑΜΘ.
11. Χρυσάνθη Μπορμπότση, ΜΔΕ στη Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων, Καθηγήτρια Εφαρμογών ΤΕΙ ΑΜΘ.
12. Όλγα Πασσαλίδου, Μαθηματικός.
13. Λάζαρος Σαρηγιαννίδης, Δρ. Διαχείρισης Έργων.
14. Βασίλης Αγγελίδης, Δρ. Πληροφοριακών Συστημάτων Διοίκησης.

Διοικητικό -Τεχνικό Προσωπικό

1. Χαράλαμπος Αϊτσίδης, ΕΤΕΠ Τμ. Διοίκησης Επιχειρήσεων, Τεχνικός.
2. Αλέξανδρος Γιάκι, ΕΤΕΠ Τμ. Διοίκησης Επιχειρήσεων, Τεχνικός.

3. Εξοπλισμός – Υποδομές

Το εργαστήριο διαθέτει τον παρακάτω σύγχρονο εξοπλισμό στο χώρο του εργαστηρίου (αίθουσα 208) του κτιριακού συγκροτήματος της βιβλιοθήκης:

Υλικό (Hardware)

• 31 Η/Υ
• 1 projector με οθόνη

Εξειδικευμένα προγράμματα (Software)

• SPSS (latest version)
• AMOS
• LISREL
• Expert Choice
• Neural Networks

Δρ Νικόλαος Θερίου
Καθηγητής
Διευθυντής Εργαστηρίου